Firma BBC SP. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie; Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Tytuł projektu: „Uruchomienie przez BBC Sp. z o.o. w zakładzie w Chojnicy produkcji przyczep rolniczych o podwyższonych parametrach funkcjonalnych i jakościowych opracowanych w toku własnych prac badawczo-rozwojowych”

Cel projektu: Wdrożenie innowacji procesu produkcyjnego i świadczenia usług wraz z rozszerzeniem oferty produktowej o przyczepy rolnicze o podwyższonych parametrach funkcjonalnych i jakościowych.

Zakres projektu:

  1. Nabycie wyposażenia działu malarni w tym: komory śrutowniczej kabino-suszarki lakierniczej do malowania „na mokro”, lakierni proszkowej, sytemu podwieszanego transportu elementów w procesie malowania pomiędzy stanowiskami obróbczymi.
  2. Nabycie wypalarki laserowej 3D do przestrzennej obróbki kształtowników stalowych.
  3. Zakup wdrożenie licencji oprogramowania do projektowania oraz sporządzania kompletnej dokumentacji rysunkowej konstrukcji stalowych
  4. Zakup  sterylizatorów powietrza.

Całkowita wartość projektu: 8 167 200,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 6 640 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 988 000,00 zł

______________________________________________________________________________________________________________

 

Firma BBC Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer projektu: POIR.03.04.00-32-0010/20

Wartość dofinansowania: 272 423,40 zł

______________________________________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych firmy BBC sp. z o.o. w Mirosławcu, poprzez rozbudowę obiektów budowlanych oraz zakup maszyn i urządzeń stosujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Cel projektu: Rozbudowa zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych, w szczególności przyczep i maszyn rolniczych, w powiązaniu z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Projekt polega na rozbudowie istniejącego zakładu poprzez:

  1. Zakup robót i materiałów budowlanych z przeznaczeniem na: a) Rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej; b) Rozbudowę budynku socjalno-biurowego; c) Utwardzenie placu wraz z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia terenu z przeznaczeniem na: • magazyn wyrobów gotowych, •drogi przejazdowe transportu wewnętrznego, •miejsca parkingowe,
  2. Zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0010/16

Całkowita wartość projektu brutto: 16 730 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 9 201 500,00 zł

Menu